Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de Koper producten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken door de Ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de Ondernemer;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Dag: kalenderdag;

Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de Koper of Ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die een Overeenkomst op afstand aangaat met de Ondernemer.

Ondernemer: de verkoper die producten op afstand aan Kopers aanbiedt via de webshop rubberindustrie.eu [CB1] ;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de Ondernemer en de Koper wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Koper en Ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de Ondernemer

Rubberindustrie BV
Pannenstraat 38
3583 Paal
België

Telefoonnummer: 0470 06 09 64
E-mailadres: info@rubberindustrie.eu

KBO nr.: 0742 980 633
Btw-identificatienummer:  BE 0742 890 633

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Ondernemer op de webshop rubberindustrie.eu en op elke via de webshop rubberindustrie.eu [CB2] tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen Ondernemer en Koper.

2. De tekst van deze algemene voorwaarden zal langs elektronische weg aan de Koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede lid van dit artikel van toepassing en kan de Koper zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Koper mogelijk te maken. Als de Ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

4. Elke Koper die geen Consument is dient bij rubberindustrie.eu een login aan te vragen om via de webshop als ondernemer te kunnen kopen.

Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van betaling door de Koper die Consument is via de webshop rubberindustrie.eu en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de Koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard en betaald, zal langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod worden bevestigd. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding en betaling niet is bevestigd, kan de Koper de overeenkomst ontbinden.

3. Koper dient de koopprijs te betalen via een van de door de webshop rubberindustrie.eu aangeboden betalingsmethoden. Alleen indien op deze wijze wordt betaald heeft de Koper bevrijdend betaald.

4. De Ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product aan de Koper de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Koper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 1. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 2. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

1. Dit artikel is enkel van toepassing wanneer de Koper een Consument is.

2. De Koper kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De Ondernemer mag de Koper vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

3. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Koper, of een vooraf door de Koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

1. als de Koper in eenzelfde bestelling meerdere producten bij de Ondernemer heeft besteld: de dag waarop de Koper, of een door hem aangewezen derde, het laatste product van de Ondernemer heeft ontvangen. De Ondernemer mag, mits de Koper hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over is geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen afkomstig van de Ondernemer: de dag waarop de Koper, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel van de Ondernemer heeft ontvangen;

3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Koper, of een door hem aangewezen derde, het eerste product van de Ondernemer heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de Koper tijdens de bedenktijd

1. Dit artikel is enkel van toepassing wanneer de Koper een Consument is.

2. Tijdens de bedenktijd zal de Koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Koper het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

3. De Koper is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de Koper en kosten daarvan

1. Dit artikel is enkel van toepassing wanneer de Koper een Consument is.

2. Als de Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn op ondubbelzinnige wijze aan de Ondernemer.

3. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de Koper het product terug. Dit hoeft niet als de Ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De Koper heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

4. De Koper zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de Ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

5. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Koper.

6. De Koper draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Indien het product niet per post kan worden geretourneerd zullen de kosten voor retournering voor het afsluiten van de koop via het de webshop rubberindustrie.eu worden meegedeeld.

7. Als de Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de Ondernemer bij herroeping

1. Dit artikel is enkel van toepassing wanneer de Koper een Consument is.

2. Als de Ondernemer de melding van herroeping door de Koper op elektronische wijze mogelijk maakt, wordt na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging verzonden.

3. De Ondernemer vergoed alle betalingen van de Koper, inclusief eventuele leveringskosten in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Koper aan de Ondernemer de herroeping meldt. Tenzij de Ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag de Ondernemer wachten met terugbetalen tot de Ondernemer het product heeft ontvangen of tot de Koper aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

4. De Ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Koper heeft gebruikt, tenzij de Koper instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Koper.

5. Als de Koper heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de Ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

1. Dit artikel is enkel van toepassing wanneer de Koper een Consument is.

2. De Ondernemer kan de navolgende producten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de Ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

1. Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de Ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

2. Volgens specificaties van de Koper vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Koper, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

3.  Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

4. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

5. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

Artikel 11 – De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de Ondernemer producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de Ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW voor Consumenten.

4. Voor de Kopers die geen Consument zijn en een login gekregen hebben van rubberindustrie.eu is de in het  aanbod genoemde prijs exclusief BTW.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

1. De Ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Een door de Ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de Koper op grond van de overeenkomst tegenover de Ondernemer kan doen gelden indien de Ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de Ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de Koper bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

1. Voor de Koper die Consument is:

 1. De Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Koper via de webshop rubberindustrie.eu aan de Ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Koper hiervan uiterlijk 10 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de Ondernemer ervoor zorgen dat het bedrag dat de Koper betaald heeft onverwijld wordt terugbetaald.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Ondernemer tot het moment van bezorging aan de Koper of een vooraf aangewezen en aan de Ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. De leveringskost verschijnt bij de prijs in de winkelmand vóór de bestelling effectief geplaatst wordt. De levering is gratis vanaf een bestelling van minimum 100 EUR exclusief BTW.

2. Voor de Koper die geen Consument is:

 1. De Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Koper via de webshop rubberindustrie.eu aan de Ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 20 werkdagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Koper hiervan uiterlijk 10 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. Vanaf een bestelling van meer dan 200€ excl. Btw gebeurt de levering franco. Voor een bestelling tot 200€ excl. Btw zal een verzendkost van 20,66€ excl.Btw worden aangerekend.
 5. Voor de gootbanden van 3m is er een minimumafname van 8 stuks per bestelling. Voor de rubberen matten geldt een minimumafname van 5 stuks/mat-type.

Artikel 14 – Betaling

1. Voor de Koper die Consument is:

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Koper verschuldigde bedragen onmiddellijk via de voorziene wijzen in de webshop te worden betaald.
 2. De Koper kan geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de betaling heeft plaatsgevonden.
 3. De Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Ondernemer te melden.
 4. Indien de Koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Ondernemer is gewezen op de te late betaling en de Ondernemer de Koper een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de Ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De Ondernemer kan ten voordele van de Koper afwijken van genoemde bedragen en percentages.

2. Voor de Koper die geen Consument is:

 1. De Koper die geen Consument is en met een login specifiek voor ondernemers op de webshop inlogt, kan per overschrijving betalen binnen de 30 dagen na factuurdatum.
  De factuur zal samen met de levering overgemaakt worden.
 2. Iedere op de vervaldag niet betaalde factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een conventionele moratoire interest, die gelijk is aan de interestvoet zoals bepaald in artikel 5 van de Wet Betalingsachterstand van 02.08.2002, en die minimum 12% zal bedragen. Bovendien zal bij niet betaling op de vervaldag het factuurbedrag zonder ingebrekestelling met 10% verhoogd worden ten titel van forfaitaire schadeloosstelling.  Dit forfaitair bedrag geldt als vergoeding voor de buitengerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet betaling en onverminderd het recht van de schuldeiser om een vergoeding te vorderen voor andere schadeposten die niet louter veroorzaakt zijn door de niet betaling. 
  Laattijdige betaling van één factuur heeft tot gevolg dat andere facturen, waarvoor in voorkomend geval een betalingstermijn was verleend, ineens opeisbaar zijn, zonder ingebrekestelling.

Artikel 15 – Klachtenregeling

1. De Ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen de 14 dagen na ontvangst van de goederen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Ondernemer. Indien het een verborgen gebrek betreft dient de Koper binnen de 8 dagen na vaststelling van het gebrek dit gebrek volledig en duidelijk omschreven meedelen aan de Ondernemer.

3. Bij de Ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 16 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de Ondernemer en de Koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Koper zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Koper op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.